Terms & Conditions

Purchase Norway: Terms and Conditions (Norwegian)

Reservation: Terms and Conditions

 

Reservation: Terms and Conditions

Thank you for your reservation of a FRIKAR! You have secured an estimated priority for delivery of Frikar ebike for your country and region (zip code). We will inform on our website www.podbike.com about which countries and areas that are prioritized for delivery. By giving us this trust, you help build a green, economical and fun ebike that we believe the world really needs. Again – thank you!

2) Date of reservation

This reservation is considered valid from the payment of your reservation.

3) Booking

It is important to emphasize that this reservation is not an order or sale of a Frikar ebike. The reservation gives you an estimated priority for delivery in your country and region (zip code). When production starts up for deliveries in your country and region, Podbike will contact you about any options and choices for the delivery of your FRIKAR.

You will eventually receive a purchase agreement that gives you the opportunity to complete this booking process with an order. If you wish to complete the order, we will consider your booking payment as part of the order payment. Until you have entered into a purchase agreement for a FRIKAR ebike, you can cancel at any time and you will receive a full refund of your reservation.

4) Terms – non transferable, limited quantity

We will not pay you any interest for your reservation payment and the amount will not be retained on a separate or blocked account. It is not possible to transfer your reservation to another party without the written consent of Podbike. It is not possible to reserve more than 4 – 4 FRIKAR ebikes per person through reservation payment without the express written consent of Podbike.

5) Information.

From time to time, we will inform you about the development of FRIKAR ebike and ask for information from you to make the best possible ebike.

6) Risk

There is a risk we are obliged to inform you about: In the unlikely event that Podbike AS go bankrupt or become insolvent, we will not be able to refund your reservation fee. So in the worst case, you may lose some or all of the money paid for the reservation.

Terms and conditions are subject to change without prior notice.

PDF Podbike Reservation Terms and Conditions

 

Terms and Conditions for Purchase in Norway (Norwegian)

§ 1 Generelt

(2) Forbrukerkjøp over Internett reguleres i hovedsak avavtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven,angrerettloven og ehandelsloven. Vilkårene i disse Standardsalgsbetingelsene skal ikke forstås som noen begrensning i delovbestemte rettighetene til forbrukere, men oppstiller partenesviktigste rettigheter og forpliktelser for handelen.

(3) Med forbruker menes enhver fysisk person som ikkehovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, jf.forbrukerkjøpsloven § 1 (3).

(4) Selger er Podbike AS (org.nr. 916 611 749), medregistrert forretningsadresse Heiamyrå 1, 4031 Stavanger, oge-post hello@podbike.com, (heretter "Selger").

(5) Kjøper er forbrukeren som foretar en bestilling fra Selger(heretter "Kjøper").

(6) Avtalen mellom Kjøper og Selger består avopplysningene Selger gir om kjøpet i bestillingsløsningen vianettstedet www.podbike.com (heretter "Nettbutikken")(herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde,kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene via telefon, e-post, faks eller post, samt herværende Standard salgsbetingelser. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvisdet har forekommet åpenbare skrive- eller tastaturfeil hosSelger i bestillingsløsningen i Nettbutikken eller i Kjøpersbestilling, og den annen part forstod eller burde forstått at detforelå en slik feil.

§ 2 Kundekonto og avtaleinngåelse

(2) For å kunne legge inn en bestilling i Nettbutikken, måKjøper åpne en kundekonto. Selger tilbyr Kjøperpassordbeskyttet direkte tilgang (innlogging) til Nettbutikken.Her kan kundedata vises og administreres. Kjøper forplikter segtil å behandle personopplysningene konfidensielt og ikke gjøredem tilgjengelige for uautorisert tredjepart.

(3) Alle tilbud kan endres og er uforpliktende. Dette gjelderogså hvis Selger eller en servicepartner av Selger har gittKjøper kataloger, teknisk dokumentasjon, andreproduktbeskrivelser eller dokumenter, også i elektronisk form,som Selger forbeholder seg eierrettigheter og opphavsrett til.

(4) Ved å legge inn en bestilling i Nettbutikken, som kreverforhåndsregistrering med en kundekonto og aksept av Standardsalgsbetingelser, er avtalen bindende for Kjøper. Selger har retttil å akseptere bestillingen innen fjorten kalenderdager etter atbestillingen er lagt inn i Nettbutikken.

(5) Selger vil, uten ugrunnet opphold, sende Kjøper enbekreftelse på mottak av bestillingen. Bekreftelsen utgjør ikkeaksept av bestillingen. Bestillingen skal bare anses å ha blitt akseptert av Selger når Selger erklærer aksept til Kjøper via e-post eller sender varene.

§ 3 Priser og betaling

(1) Oppgitte priser inkluderer merverdiavgift. Fraktkostnaderog eksport- eller importavgifter mv. kommer i tillegg.Fraktkostnader skal bæres av Kjøper, med mindre levering utenfraktkostnader er spesifikt avtalt mellom Kjøper og Selger.Detaljer om eventuelle ekstra fraktkostnader finnes iinformasjonen i Nettbutikken eller i bestillingsskjemaet. Fraktkostnadene inkluderer kostnader for transportforsikringinngått av Selger.

(2) Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, skal levering fraSelger kun gjøres mot forskuddsbetaling. Selger utstederfaktura. Betalingsfristen vil fremgå av fakturaen.

(3) For det tilfellet at Kjøper har betalt depositum til Selger,skal Selger trekke fra tilsvarende beløp på endelig faktura.

(4) Dersom det inntreffer hendelser som nevnt i § 13 medtillegg av valutasvingninger, som medfører vesentligkostnadsøkning på mer enn ved produksjon av varen, skalSelger ha rett til å justere prisen etter denne § 3 tilsvarende.

(5) Dersom Selger oppjusterer prisen i henhold til § 3 (4), kanKjøper velge å gå fra avtalen.

§ 4 Levering og overføring av risiko, delleveranser

(1) Varene monteres og justeres av kvalifiserte Podbike-teknikere på fabrikken. Visse komponenter (f.eks. batteri, pedaler, speil, hjul osv.) vil imidlertid bli levert som løsegjenstander. Følgelig må Kjøper montere dem etter mottak avvarene ved hjelp av medfølgende instruks, eventuelt medekstern støtte fra Selger.

(2) Levering har skjedd når Kjøper, eller Kjøpersrepresentant, har overtatt fysisk besittelse av varen.

(3) Leveringstidspunktet avtales individuelt eller somspesifisert av Selger ved aksept av bestillingen fra Kjøper.Dersom leveringstidspunkt ikke er avtalt eller spesifisert, skalSelger levere varen til Kjøper uten unødig opphold og senest 30dager etter kjøpsavtale er inngått.

(4) Risikoen for varen går over på Kjøper når Kjøper, ellerKjøpers representant, har fått varen levert i henhold til denne §5.

(5) Selger forbeholder seg retten til å dellevere en bestilling.Dersom bestillingen delleveres, vil resterende varer ibestillingen ettersendes til Kjøper vederlagsfritt.

(6) Tilleggsutstyr, merchandise og sykkel sendes fra ulikelager. Forrige avsnitt gjelder kun for delleveringer knyttet tilselve sykkelen. Dersom Kjøper samtidig med eller uavhengigav bestilling av sykkel, bestiller tilleggsutstyr og/ellermerchandise, må Kjøper betale fraktkostnadene for dette.

(7) Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, fastsetter Selgerleveringsmåte og transportselskap etter beste skjønn.Fraktrisikoen bæres av Selger.


§ 5 Forsinkelse og manglende levering

(1) Dersom levering av varen blir forsinket, vil Selger giKjøper informasjon så snart Selger får kunnskap omforsinkelsen, sammen med informasjon om og eventuelt når nyttforventet leveringstidspunkt er.

(2) Dersom Selger ikke leverer varen eller leverer varen forsent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldesKjøper eller forhold på Kjøpers side, kan Kjøper i henhold tilreglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetenekreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra Selger. 

(3) Oppfyllelse: Kjøper kan fastholde kjøpet og kreveoppfyllelse fra Selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreveoppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Selger ikkekan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så storulempe eller kostnad for Selger at det står i vesentlig misforholdtil Kjøpers interesse i at Selger oppfyller. Skulle vanskene fallebort innen rimelig tid, kan Kjøper likevel kreve oppfyllelse.Kjøper taper sin rett til å kreve oppfyllelse dersom Kjøper venterurimelig lenge med å fremme kravet.

(4) Heving: Dersom Selger ikke leverer varen påleveringstidspunktet, skal Kjøper oppfordre Selger til å levereinnen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom Selger ikkeleverer varen innen tilleggsfristen, kan Kjøper heve kjøpet.Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis Selger nekterå levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tider avgjørende for inngåelse av avtalen, eller dersom Kjøper harunderrettet Selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.Leveres varen etter tilleggsfristen Kjøper har satt eller etter atleveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen avavtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tidetter at Kjøper fikk vite om leveringen.Ved heving etter denne § 5, skal Kjøper få tilbakebetalt enhverbetaling som allerede er utført av Kjøper. Tilbakebetaling skalskje innen fjorten dager fra rettmessig heving er mottatt avSelger.

(5) Erstatning: Kjøper kan kreve erstatning for lidt tap somfølge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersomSelger godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor Selgerskontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning påavtaletidspunktet, vært unngått, eller overvunnet følgende av.

(6) Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen avbevishensyn være skriftlig.

§ 6 Mangel ved varen

(1) Hvis det foreligger mangel ved varen, må Kjøper innenrimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget,gi Selger melding om at Kjøper vil gjøre mangelen gjeldende.Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom reklamasjon skjerinnen to måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde blittoppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at Kjøperovertok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å varevesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

(2) Dersom varen har en mangel, og dette ikke skyldesKjøper eller forhold på Kjøpers side, kan Kjøper i henhold tilreglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6, etter omstendigheteneholde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting ogomlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet, og/ellerkreve erstatning fra Selger.

(3) Retting eller omlevering: Kjøper kan velge mellom å krevemangelen rettet eller levering av tilsvarende vare. Selger kanlikevel motsette seg Kjøpers krav dersom gjennomføringen avkravet er umulig eller volder Selger urimelige kostnader. Rettingeller omlevering skal foretas innen rimelig tid.

(4) Prisavslag: Kjøper kan kreve et passende prisavslagdersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer atforholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdetmellom varens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand.Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedetsettes lik mangelens betydning for Kjøper.

(5) Heving: Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kanKjøper også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

(6) Reklamasjon bør skje skriftlig.

§ 7 Angrerett

(1) Dersom avtalen er å anse som et fjernkjøp, omfattesavtalen av angrerettloven. Kjøper kan uten grunn angre kjøpetav varen i henhold til angrerettsloven, selv om det ikke foreliggeren mangel ved den. Kjøper kan også avbestille kjøpet før varener levert.

(2) Kjøper er ansvarlig for kostnader knyttet tilreturforsendelsen.

(3) Ytterligere informasjon og vilkår som gjelder forangreretten fremgår av vedlagte skjema for opplysning omangrerett.

(4) Angrerettskjema som Kjøper kan benytte ved utøvelse avangreretten, er vedlagt disse Standard salgsbetingelsene.

§ 8 Selgers rettigheter ved Kjøpers mislighold

(1) Dersom Kjøper ikke betaler eller oppfyller øvrigeforpliktelser etter avtalen og loven, og dette ikke skyldes Selgereller forhold på Selgers side, kan Selger i henhold til reglene iforbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holdevaren tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet,samt kreve erstatning fra Kjøper. Selger vil også etteromstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling,inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

(2) Oppfyllelse: Selger kan fastholde kjøpet og kreve atKjøper betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper Selgersin rett dersom Selger venter urimelig lenge med å fremmekravet.

(3) Heving: Selger kan heve avtalen dersom det foreliggervesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fraKjøpers side. Selger kan likevel ikke heve dersom helekjøpesummen er betalt. Fastsetter Selger en rimelig tilleggsfristfor oppfyllelse, og Kjøper ikke betaler innen denne fristen, kanSelger heve kjøpet.

(4) Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: DersomKjøper ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kanSelger kreve renter av kjøpesummen etterforsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet,etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper, som da kan bli holdtansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

(5) Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer:Dersom Kjøper unnlater å hente ubetalte varer, kan Selgerbelaste Kjøper et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke Selgersfaktiske utlegg for å levere varen til Kjøper. Et slik gebyr kan ikkebelastes kjøpere under 18 år.

§ 9 Salgspant

Dersom Kjøper ikke har forskuddsbetalt varene, har Selger,med mindre noe annet er avtalt, salgspant i de leverte varenesom sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter ogomkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jf. panteloven §3-14 flg.

§ 10 Industrielle rettigheter og opphavsrettigheter

(1) Kjøper gis ikke-eksklusiv rett til å bruke programvare somleveres sammen med varene i forbindelse med bruken avvarene (f.eks. motorstyring og displayprogramvare).

(2) Kjøper har ikke rett til å justere, modifisere eller på annenmåte endre programvaren.

(3) Kjøper kan bare overføre rettighetene som Kjøper er gitttil programvaren til en tredjepart dersom eierskapet til deaktuelle varene samtidig overføres til denne tredjeparten ogKjøper ikke beholder noen kopier av programvaren.

(4) Selger er ikke forpliktet til å avsløre kildekoden tilprogramvaren.

§ 11 Personvern

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger erSelger. Ved å akseptere Selgers Standard salgsbetingelser, girKjøper sitt samtykke til, i tråd med personopplysningsloven, åoppbevare og behandle Kjøpers personopplysninger. Selgerkan bare behandle og lagre personopplysninger som ernødvendige for at Selger skal kunne gjennomføre forpliktelseneetter avtalen. Vennligst les Selgers personvernpolicy her.

§ 12 Force majeure

Er Selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering,eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge avarbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når Selger ikkekan råde over den, så som ved for eksempel brann, krig,mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarendeomfang, rekvisisjon, beslag, valuta-restriksjoner, opprør ogoppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet,innskrenkinger i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved ellerforsinkelser av leveranser fra underleverandører ellerprodusenter som følge av slike omstendigheter som nevnt idette punkt, er Selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere reklamasjonen til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

§ 13 Tvisteløsning

Ved eventuelle tvister som oppstår i relasjon til avtalen mellomKjøper og Selger, gjelder norsk rett. Tvisten hører inn under deordinære tvisteløsningsorganer og domstoler.

§ 14 Merknad om databeskyttelse for gamle enheter

Avfallsutstyr kan inneholde sensitive personopplysninger. Dette gjelder særlig informasjons- og telekommunikasjons- teknologiske innretninger som smarte sykkelcomputere, PC-er eller smarttelefoner. Kjøper er selv ansvarlig for sletting av datapå gammelt utstyr som skal kastes.

PDF Terms and Conditions for purchase Norway (Norwegian)